неделя, 4 септември 2022 г. 06:00 часа


Условия

I Декларирам, че:

 1. Информацията подадена от мен в регистрационния формуляр е вярна;
 2. Имам или ще имам навършени 10 години в деня на събитието;
 3. Ако в деня на събитието нямам навършени 18 години, ще участвам само ако предоставя писмено съгласие за участие от родител/настойник/попечител;
 4. Участвам доброволно в събитието, съзнавам потенциалните рискове и нося отговорност за действията си, за живота и здравето си по време събитието;
 5. Съм физически подготвен и психически здрав;
 6. Здравословното и физическо ми състояние позволяват да участвам в съсбитието, като с участието си не извършвам действия, противопоказни на лекарско предписание;
 7. Ще се придържам към определеното от организаторите трасе и няма да го напусна преди финала, без да съм уведомил контролните постове и/или организаторите;
 8. По време на участитето си ще изпълнявам разпоредбите на организаторите, техните представители и органите на реда, касаещи промяна в трасето, преминаване на държавната граница, незабавно прекратяване на участитето ми или друга разпоредба, имаща за цел да предпази здравето или живота ми, да ме предпази от нарушение на законите или да внесе необходима корекция за нормалното функциониране на събитието;
 9. Когато трасето преминава през участъци с автомобилно движение, ще се движа с повишено внимание в лявата част на пътя и ще изпълнявам разпоредбите на организаторите, доброволците и органите на реда;
 10. Когато трасето преминава покрай пътища с автомобилно движение, ще следвам трасето и няма да излизам на пътя, освен ако маркировката или представители на организаторите не ме насочат натам;
 11. Няма да търся отговорност от организаторите в случай на травми от всякакъв вид, причинени по време на събитието;
 12. От мен и/или трети заинтересовани лица (включително родители, настойници, попечители, наследници) няма да бъдат извършвани действия, с които да се претендира изплащане на обезщетения от организаторите и/или партньорите на събитието за претърпени от мен вреди по време на или след участието ми в събитието;
 13. Аз или моите родители/настойници/попечители/наследници ще заплатим разходите за оказаната ми медицинска помощ, ако възникнат такива и няма впоследствие да претендираме за възстановяване на претърпени разходи от организаторите и/или партньорите на събитието.
 14. По време на събитието няма да изхвърлям отпадъци по трасето, освен на не повече от 50 метра от старт/финала и пунктовете по трасето и то в предвидените за отпадъци места.
 15. Няма да използвам забранени в спорта изкуствени стимуланти;
 16. Ще приема решението на организаторите относно класирането;
 17. Съм прочел и разбирам съдържанието на декларацията, както и правилата за участие и съм съгласен с тях, което потвърждавам с отметка при регистрацията си.

*За непълнолетни писмено съгласие декларира родител/настойник/попечител. Писмената декларация се представя при получаването на стартовите номера.

II Давам съгласието си:

 1. Да получа лекарска помощ при нужда по време на събитието;
 2. Да бъда фото и видео заснеман по време на събитието и фото и видеоматериалите да бъдат публикувани и използвани с рекламна цел;
 3. Да не бъда класиран, ако наруша правилата на събитието;
 4. Организаторите да съхраняват информация за мен – имена, дата на раждане, пол, посочено от мен населено място, име на отбор, телефонен номер, имейл адрес и други данни, изисквани от процедурата по регистрацията;
 5. Организаторите да публикуват информация за участието ми в събитието, съдържаща класиране, имена, дата на раждане или възраст, пол, населено място, име на отбор, време за преминаване на цялото трасе и части от него;
 6. Да получавам на електронната си поща информация от организаторите.

III Организаторът клуб „Зелена стъпка“ не носи отговорност за:

 1. Наранявания, контузии, травми от всякакъв характер, нападения от животни, болестни състояния или смърт на участниците в събитието;
 2. Достоверността на въведената информация от участниците при тяхната регистрация;
 3. За евентуално забавяне при проверка на документите от граничните власти, пречки от административен и друг характер, или невъзможност да се премине границата от участници по независещи от организаторите причини, както и за изрядността на документите на участниците и поведението им по отношение разпоредби на длъжностни лица и съобразяване със законова и нормативна база.

IV Правила:

 1. В събитието могат да вземат участие само физически здрави участници;
 2. Всички участници (с изключение на тези на 2 км дистанция и участващите на 13 км, които все още нямат издаден документ за самоличност) следва да се явят на старта с валиден документ за самоличност – лична карта или задграничен паспорт;
 3. Индивидуалните участници трябва да са навършили 10 години за дистанция 13 километра, 14 години за дистанцията 21 км и 18 години за дистанцията 42км;
 4. Родител или упълномощен треньор може да придружава едно дете на възраст между 14 и 18 години на дистанция 42 километра;
 5. Родител или упълномощен треньор може да придружава едно дете на възраст между 9 и 14 години на дистанция 21 километра;
 6. Родител или упълномощен треньор може да придружава едно дете на възраст между 7 и 10 години на дистанция 13 километра.
 7. В случай, че има придружаван и придружаващ участник, регистрацията на двамата е обща и те се движат заедно по трасето, като се измерва времето само на единия участник;
 8. Участниците са длъжни да се придържат към маркираното трасе и да не се отклоняват от него;
 9. Ако времеизмерването се извършва с чипове за многократна употреба, участниците са длъжни да върнат чипа си след като прекратят участитето си на финала или ако се откажат по трасето. Организаторите могат да поискат от участниците да чекират чипа си на всеки пункт, както и на финала. Двойка придружаван и придружаващ участник може да получат само един общ чип;
 10. Всеки участник трябва да се стреми да се движи и разминава безопасно с останалите участници и други хора, които се намират на и около трасето. При разминаване с други участници и пешеходци, следвайте правилото за дясно движение;
 11. До събитието се допускат само регистрирани участници, които са заплатили таксата си за участие и са прикрепили стартовия си номер;
 12. Участниците са длъжни да носят задължителната екипировка, изискана от организаторите – съд за вода за всички дистанции, с изключение на детското бягане на 2 км.
 13. Участниците са длъжни да следват стриктно указанията на организаторите, техните представители и органите на реда от двете страни на границата;
 14. Медицинските лица или организаторите могат да прекратят участието на всеки участник, чието физическо и психическо състояние не позволява по-нататъшното му безопасно участие в събитието;
 15. Организаторите имат право да променят мястото на старт/финала, да направят промени по трасето и да сменят времето на старта, ако има основателна причина и ако своевременно уведомят участниците;
 16. Такси за участие не се връщат, освен ако бягането не се състои по вина на организаторите. Таксата или част от нея може да бъде възстановена по желание на участника, ако организаторите са въвели съответните ред и правила за това и само в определен от тях срок преди началото на събитието;
 17. Регистрации и стартови номера не се преотстъпват от един участник на друг. Регистрацията и стартовият номер са лични;
 18. Участниците могат да сменят дистанцията на която са се записали след като са платили таксата си, но само в определен от организаторите период, срещу допълнителна такса (ако такава е определена) и покриване на разликата между таксите ако новата дистанция е с по-висока такса. Ако таксата на новоизбраната дистанция е по-ниска, разликата не се връща;
 19. Организаторите имат право да отменят, прекратят, както и да насрочат събитието на нова дата и на ново трасе при невъзможност да бъде проведено или заради рискове, свързани с природно бедствие, война, тежка гръмотевична буря, терористичен акт, ураган, въвеждане на извънредно положение или друга заплаха за живота на участниците, както и за избягване на разпространението на зарази;
 20. Всички участници са длъжни да се явят не по-късно от час преди старта, ако не са си получили стартовите номера и не по-късно от 30 минути преди старта, ако вече са ги получили;
 21. Всеки участник може да сигнализира организаторите при забелязано несъответствие в класирането, като приложи информацията и/или материалите с които разполага за подкрепа на твърдението си. След това е длъжен да изчака решението им и да го приеме. Организаторите се задължават да реагират максимално бързо според възможностите си.
 22. Организаторите може да поискат по време на получаване на стартовите номера всички участници собственоръчно да разпишат отпечатана на хартия декларация, представляваща настоящия текст или всеки участник да удостовери с подписа си съгласие с текста;
 23. Всеки придружаващ участник подписва специална декларация при получаване на стартовите номера;
 24. Всеки участник под 18 години трябва да представи декларация за съгласие с участието му в събитието, подписана от родител/настойник/попечител.

V Специфични задължителни правила за участниците на дистанции 21 и 42 км:

 1. На дистанция 21 и 42 км самостоятелно могат да участват граждани на Република България и на други държави членки на Европейския съюз, които са навършили 18 години към датата на събитието;
 2. На дистанция 21 и 42 километра могат да участват и лица под 18 години, но само ако са придружавани от родител или упълномощен труньор, ако имат навършени 14 години за участие на 42 километра и навършени 9 години за да участват на 21 километра. Придружителят трябва да осигури всички небоходими документи за преминаване на държавната граница от придружаваното дете и да подпише специална декларация при получаване на стартовите номера.
 3. Организаторите не ограничават участието и на участници от страни не членки на ЕС, но не носят отговорност и не се ангажират с въпроси извън компетентността им, касаещи по-голямо, отколкото на останалите участници забавяне при проверката на документи от граничните власти, евентуални пречки или недопускане на такива участници да преминат държавната граница по трансграничното трасе;
 4. Всеки участник на дистанция 21 и 42 км трябва да носи в себе си валиден документ за самоличност, позволяващ преминаването на държавната граница между България и Румъния.
 5. Участниците на дистанция 21 и 42 км е желателно да вземат предварително стартовите си номера и трябва да се явят в деня на състезанието не по-късно от половин час преди старта във връзка с проверка на документи и изготвяне на списъци по административната процедура, свързана с граничното преминаване;
 6. Участващите на дистанция 21 километра пътуват от старт/финала в Крапец до старта на дистанция 21 километра във 2 Mai (Румъния) с автобуси, осигурени от организаторите или по избран от тях начин;
 7. Стартовите номера за дистанция 21 километра ще се раздават в Крапец до 15 минути преди тръгване на автобусите и на старта в 2Mai непосредствено преди старта;
 8. Организаторите ще осигурят автобус за връщане от финала в Крапец до старта в 2Mai.

VI Препоръки:

 1. Препоръчително е извършването на предсъстезателен медицински преглед (включващ замерване на пулс и кръвно налягане) не по-рано от 3 дни преди събитието;
 2. Препоръчително е сключването на застраховка;
 3. Препоръчваме да вземете стартовия си номер достатъчно време преди старта;
 4. Препоръчваме участниците да използват шапка или кърпа при слънчево време.
 5. Препоръчваме участниците да носят със себе си мобилен телефон със заредена батерия и с роуминг.
2022
Фотограф: Десислава Донева
Фотограф: Петя Радкова
Фотограф: Десислава Донева